ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние, Антиподес, обръщаме специално внимание на поверителността на личните данни, които обработваме. Настоящата Политика съдържа информация за личните данни, които събираме, за какви цели ги използваме и какви права имате по отношение на Вашите лични данни, които обработваме. Молим да се запознаете внимателно с Политиката, защото тя се прилага, когато осъществявате достъп и ползвате Уебсайта и Услугата. Ако не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани по начина, описан в Политиката, молим не ни ги предоставяйте, включително като не осъществявате достъп до Уебсайта и неговото съдържание, както и като не ползвате услугите, които са достъпни чрез него.

I. Общи положения

Услугата се предоставя и Уебсайтът е регистриран, управляван и поддържан от "Антиподес" ЕООД, ЕИК 130168396, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дианабад, бул. "Г. М. Димитров", бл. 60, ап. 84 (наричано по-долу за краткост, "Антиподес" или "ние").

Целите и средствата за обработването данните на потребителите на Уебсайта и Услугата се определят от Антиподес, поради което ние сме администраторът на съответните лични данни. Настоящата Политика се прилага заедно с други налични на Уебсайта документи, като Общите условия за ползване, които също могат да съдържат отделни основания или условия за обработване на личните Ви данни.

Понятията "Уебсайта", "Услугата", "Prim", "клиент", "клиентски домейн", "потребител", ''потребителски профил", "клиентски профил" и "публично съдържание на Уебсайта" имат значението, което им придават Общите условия за ползване.

Политиката, както и всякакви други документи, уреждащи отношенията между Вас и Антиподес, не ограничават и не отменят права, свързани с обработването на Ваши лични данни, които произтичат от приложимото законодателство.

В случай на съмнение за противоречие между Политиката и законодателни разпоредби или дадено съгласие за обработване на Ваши лични данни, ние с предимство ще се съобразим със съответните разпоредби на закона или даденото от Вас съгласие.

Всички въпроси относно приложението на тази Политика и упражняване на Ваши права, свързани с обработваните от Антиподес лични данни, можете да отправяте до нас по всяко време, на горепосочения адрес на Антиподес или на електронна поща info@prim.io. Ние ще положим усилия да Ви отговорим без ненужно забавяне, като молим запитването Ви да бъде означено като отнасящо се до “лични данни” или “поверителност”.

Тази Политика не се отнася до обработването на лични данни от Антиподес, в качеството на обработващ данни, от името на друг администратор на лични данни като клиент по смисъла на Общите условия за ползване, които отношения се уреждат със Споразумение за обработване на данни, освен в случаите, когато споразумението препраща към тази Политика.

II. Личните данни, които събираме и обработваме

Ние се стремим да събираме и обработваме само необходимите лични данни, за да Ви предоставяме услуги, от които да извлечете възможно най-добрия резултат.

Има различни начини, по които ние можем да съберем Ваши лични данни. Най-често Вие ни предоставяте данните си. Такива са например случаите, когато по реда на Общите условия за ползване извършвате регистрация на Уебсайта за ползване на Услугата или когато ни предоставяте личните си данни, при упражняване на правата, както са посочени по-долу. В такива случаи Вие имате избор дали да ни предоставите личните си данни. Когато независимо от начина, по който е направено, ние сме поискали да ни предоставите личните си данни, Вие можете да откажете. Така, обаче, ако данните са необходими за установяване на отношения с Антиподес, ползване на услуга или функционалност, отношенията няма да бъдат установени или няма да можете да ползвате съответната услуга или функционалност.

Изричното съгласие не винаги е необходимо или задължително условие за обработване на личните Ви данни, ако разполагаме с друго правно основание, например предвидено в закон. Възможно е ние да обработваме и Ваши лични данни, които не са ни предоставени от Вас. Такива са например случаите, когато клиент на Услугата е попълнил Ваши лични данни, като на потребител на Услугата, за създаване на потребителския Ви профил в Prim.io, когато данните са ни предоставени на законно основание от трети страни, или от публично достъпни източници. Независимо от източника на данните, ние винаги ще прилагаме тази Политика и правата, с които разполагате по закон, няма да бъдат засегнати.

Данните, които събираме, зависят от целите, за които се обработват и отношенията по повод на които са събирани. Личните данни, които обработваме, могат да включват:

 • имена, пощенски адрес, email адрес, телефонен номер или други подобни данни за контакт;
 • потребителски имена, пароли за достъп и други данни, позволяващи идентификацията Ви като потребител на Услугата (например за достъп до клиентски домейн или за работа с Prim), както и други данни, като роля в Prim и персонални настройки, определящи ограниченията и правата при ползване от Вас на Услугата, като потребител.
 • други лични данни, които сте ни предоставили по Ваша преценка, например във връзка с отправени до нас уведомления, искания или запитвания от всякакво естество;

Ние можем да ползваме и други данни, които не Ви идентифицират пряко, но са свързани с Вас и в съвкупност с други данни или със съдействието на трети лица могат да послужат за идентифицирането Ви, например IP адрес. Такива данни ни се предоставят при посещението Ви на Уебсайта, в рамките на автоматизирания процес на комуникация между нашите сървъри и Вашия уеб браузър и могат да включват: вид на браузъра, който ползвате, ден и час, в които сте посетили Уебсайта, посетени страници на Уебсайта, препратка, използвана за да се посети Уебсайта и други. Така посочената информация е изброена примерно и не е задължително да бъде събирана в цялост при всяко посещение на Уебсайта. Ние не използваме тази информация, освен в случаите, когато това може да бъде необходимо за сигурността на достъпа до клиентски домейн.

Антиподес не обработва специални категории (т.нар. “чувствителни”) лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, както и данни, свързани с присъди или със свързаните с тях мерки за сигурност. Ние също не обработваме и други категории лични данни, които считаме, че представляват завишен риск, като информация за финансовото Ви състояние или отнасящи се до използваните от Вас платежни инструменти. Поради това Ви молим, да не ни предоставяте по Ваша преценка данни от посочените категории. Ако за целите на установените с Вас отношения преценим, че са ни необходими, ще получите нашето изрично искане (или в съответната функционалност на Уебсайта ще е налице искане) за предоставяне на данни от съответната категория данни.

Към датата на приемане на тази Политика Уебсайтът не използва "бисквитки" ("cookies"). Въпреки това, необходимост за събиране и обработване на данни посредством "бисквитки" може да възникне, или да е възникнала към момента, в който се съгласявате с Политиката. Ако това е така, използването на "бисквитки" ще бъде ясно означено на Уебсайта. С приемане на Политиката, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки". Кратко описание на "бисквитките" се намира в раздел VIII по-долу.

III. Цели, за които обработваме лични данни

Ние можем обработваме данните Ви за някоя от следните цели:

1. Установяване и поддържане на отношенията по повод на предоставяните от Антиподес услуги. По-специално:

 • за идентификация на нашите клиенти и/или техните представители във връзка с установяването на договорни отношения;
 • за активиране на ползването на Услугата и/или други услуги, които предоставяме;
 • за идентификация на потребителите, имащи право на достъп до клиентски домейн и право да ползват Услугата;
 • когато е необходимо, за изпълнението на наши или Ваши задължения във връзка с Услугата и/или други услуги, както и изобщо на всякакви действия или дейности, необходими за предоставяне на Услугата съобразно Общите условия за ползване;
 • за комуникация с клиенти, по реда на Общите условия за ползване;
 • за изпращане на информация или съобщения с промоционален характер, относно Услугата или други предоставяни от Антиподес услуги;
 • при необходимост за извършване на проверка на предоставените лични данни от независими източници.

2. Подобряване на качеството на Услугата или за създаване на нови продукти и услуги от Антиподес. По-специално:

 • за отстраняване на грешки в Prim или други свързани с Услугата продукти;
 • за разработване на нови или оптимизиране на съществуващите функционалности на Prim, или на други, свързани с Услугата продукти, софтуерни и хардуерни системи;
 • за да анализираме представянето на Услугата и другите услуги, които предоставяме.

3. За изпълнение на задълженията ни и комуникация с Вас при упражняване на посочените в тази Политика Ваши права.

4. За защита на легитимните интереси на Антиподес или на трета страна, като, но не само за предприемане и изпълнение:

 • на превантивни мерки за осигуряване на сигурността и поверителността на данни от всякакво естество (включително лични, Ваши или на трети лица), които обработваме;
 • на последващи мерки и действия за отстраняване на вредни последици от противоправни действия срещу сигурността на предлаганите оАко това е така, използването на "бисквитки" ще бъде ясно означено на Уебсайта, а с приемане на Политиката, Вие се съгласявате Ваши данни да бъдат събирани чрез тях. т нас продукти и услуги или обработвани данни;
 • на необходимите действия за обезщетяване на понесени имуществени или неимуществени вреди при неизпълнение на задължения, произтичащи от договорни отношения във връзка с предоставяните от нас услуги или разрешаване на правни спорове от всякакво естество по повод на предоставяните от нас услуги.;
 • на необходимите действия при нарушения от всякакво естество на забрани императивни норми на приложимото законодателство.

5. За изпълнение на наши нормативно установени задължения, включително за дейности със счетоводен характер или отчетност или за изпълнение на разпореждания на компетентни органи;

6. За маркетинг и реклама на предлаганите от Антиподес или трети страни продукти и услуги. С такава цел обработваме личните Ви данни само ако имаме Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, по реда за упражняване на правата, посочен по-долу.

7. При ползване на публичното съдържание на Уебсайта или регистрация и създаване на потребителски профил на Уебсайта, или при осъществяване на достъп до клиентски домейн:

 • за персонализиране на Вашите посещения на Уебсайта и/или клиентски домейн, с което да Ви предоставим възможност да извлечете максимална полза от предоставяните от нас услуги;
 • за осигуряване на достъп до отделни модули или функционалности на Уебсайта, или информация и други ресурси, изискващи регистрация и/или създаване на потребителски профил на Уебсайта.

IV. Предоставяне на личните данни на трети лица (получатели)

Ние ще предоставим (разкрием) личните Ви данни на трети лица, само когато това е позволено от закона и необходимо за целите, посочени по-горе. По-специално, данните могат да бъдат предоставени, включително в други държави, когато: а) сте се съгласили с това; б) е необходимо за изпълнение на наше нормативно установено задължение или в закон е предвидено друго основание или в) е необходимо за упражняване на права или изпълнение на задължения по договор с Антиподес, по който сте страна или представлявате насрещната страна.

Ние по никаквъв начин и повод не бихме търгували с Вашите лични данни.

С приемането на тази Политика, Вие се съгласявате, че за целите посочени в нея, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на следните категории лица: държавни и общински органи и институции; лица, с които сме в договорни отношения да предоставят от наше име част от Услугата или други услуги, които ползвате; лица, осигуряващи техническа поддръжка или други специализирани услуги като центрове за съхраняване на данни (Data Centres), лица специализирани в извършване на проверки, анализ и оценка на рисковете за прилагани мерки за сигурност и защита на данни, хардуерни или софтуерни системи и инфраструктура, установяване и предотвратяване на неправомерни деяния; лица, специализирани в предоставянето на маркетингови услуги; както и на други лица, за които сте се съгласили или на които ракриването на данни е необходимо за предоставяне на Услугата или други услуги, които ползвате.

Към момента на приемане от Антиподес на Политиката, ние не предаваме и не възнамеряваме да предаваме лични данни на трети държави или международни организации. Въпреки това, съобразно горепосочените цели и основания, необходимост за такова предаване може да възникне, или да е възникнало към момента, в който се съгласявате с Политиката. В такива случаи ако няма законово основание, което да задължава получателя да прилага мерки за сигурност на данните съобразно приложимото законодателство на ЕС, ние ще ангажираме тази трета страна с клаузи за опазване на тайната на вашите данни, така че да останете сигурни, че данните Ви са в достатъчна степен защитени.

V. Защита на информацията, която Ви идентифицира

Сигурността на личните Ви данни е от съществено значение за Антиподес. По всяко време, през което разполагаме с данните Ви, ние прилагаме комплекс от подходящи организационни и технически мерки за осигуряване на ниво на сигурност, което да е съобразено с рисковете.

По-специално, ние свеждаме до необходимия минимум личните данни, които събираме и обработваме, като прилагаме ограничения за видовете данни, средствата и формите на обработване.

Независимо дали при регистрация на Уебсайта по реда на Общите условия за ползване или впоследствие при ползване на Услугата посредством клиентски домейн, връзката между Вашия браузър и нас ще се осъществява посредством криптографски протокол SSL (Secure Sockets Layer). Базите данни, в които се намират и Вашите данни са организирани и надеждно защитени от неоторизиран достъп. Ние използваме колокационни услугите (Data Centre), като поверяваме съхранението на сървърите си на доставчик, който е надлежно сертифициран относно системата си за управление на качеството и относно системата за управление на сигурността на информацията. Нашите служители са обучени и изпълняват задълженията си във връзка с обработване на данни в офис/и с осигурено високо ниво на сигурност на достъпа.

VI. Срокове, в които обработваме данните

Ние ще обработваме данните Ви доколкото или докато това е необходимо: а) за предоставяне на Услугата или други, предоставяни от нас услуги; б) за съобразяване с нормативно установени задължения; в) за защита на легитимни интереси, както са посочени в раздел III, т. 4; г) или имаме Вашето съгласие за обработване на данните.

Поради разнообразния характер на видовете данни, целите и необходимостта на обработването, предварителното определяне на действителните срокове за обработването им е трудно и Антиподес установява периодични прегледи за наличие на основание за обработване.

VII. Вашите права

Обръщаме внимание, че услугите, които предоставяме са предназначени за лица, които действат в рамките на търговска или професионална дейност. Възможно е Вашите данни да са ни предоставени от такива лица, на които Вие сте например служител, за да ползвате Услугата като потребител. В такива случаи законосъобразността на обработването и сигурността на личните Ви данни може да е предмет и на политики за поверителност на такова друго лице, което да преценява законосъобразността на обработване и необходимостта да ни бъдат предоставени данните. Антиподес не отговаря за спазването на политиките за поверителност на такива лица (клиенти), които самостоятелно преценяват необходимостта и законните основания да ни бъдат предоставени данните. В такива случаи, при упражняване на права във връзка с личните Ви данни е възможно да потърсим съдействие или съгласие на лицето, което ни ги е предоставило или да препоръчаме да насочите искането си към него.

Ако сте потребител, информация за голяма част от личните Ви данни, които обработваме, се намира в Prim и съобразно ролята, която имате можете да се запознавате с нея и самостоятелно или със съдействието на клиента, да я заличавате или коригирате. Това се отнася и до данни като потребителско име и парола за достъп до клиентския домейн и Prim, които можете да управлявате самостоятелно.

Независимо от горепосоченото, в качеството си на субект на данните, Вие имате следните права:

 • да получите информация за обработваните от нас Ваши лични данни, включително потвърждение дали се обработват Ваши данни;
 • на коригиране на неточни лични данни;на изтриване на личните данни (право "да бъдеш забравен");
 • на ограничаване на обработването;
 • на преносимост на данните към друг администратор на лични данни;
 • на възражение срещу обработване на личните Ви данни, както и на отказ да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • да Ви бъде съобщено за нарушение на сигурността на Вашите лични данни;

В отношенията си с Антиподес, Вие можете да упражните правата си, като ни изпратите съответното искане на горепосочения имейл адрес, като Ви молим съобщението да бъде означено като отнасящо се до “лични данни” или “поверителност” и да съдържа ясно в какво се състои (правата, които се упражняват).По горепосочения ред, ако прецените Вие можете да се откажете и от вече предоставено разрешение да използваме Ваши лични данни за определена цел, например, ако не искате вашите данни за контакт да се ползват за изпращане към Вас на рекламни и други маркетингови съобщения, вие може да се откажете като я изтриете чрез функцията за управление на регистрацията на нашия Регистрационен сайт.

Антиподес полага нужните усилия, за да обработва лични данни по добросъвестен и прозрачен начин. За целта ние прилагаме индивидуален подход за разглеждане на всяко искане за упражняване на горепосочените права, а във вътрешните ни правила са предвидени формални процедури за реда, по който правим това. Независимо дали искането Ви е основателно или не, ще получите съответен отговор без ненужно забавяне и в сроковете, предвидени в приложимото законодателство.

Също така, Ви уведомяваме, че към датата на приемане на тази Политика, Антиподес е администратор на лични данни, регистриран от Комисията за защита на личните данни, с интернет сайт www.cpdp.bg. Ако прецените, че Ваши права, предоставени Ви от приложимото законодателство са нарушени, Вие имате право на жалба до посочения надзорен орган.

VIII. Използване на "бисквитки"

Повечето от сайтовете, които посещавате, използват "бисквитки" ("cookies") за подобряване на ползването от страна ползващия сайта. "Бисквитките" може да имат много различни роли, като Ви дават възможност да се движите ефикасно между страниците, да запазвате предпочитанията си и в по-общ план подобряват ползването на даден интернет сайт.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които съответният сайт може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Така този сървър ще може след това да възстанови или да прочете съдържанието на "бисквитката". Всяка "бисквитка" е уникална и съдържа анонимна информация като уникален идентификатор, наименованието на сайта, цифри или букви. Тя позволява на даден сайт да запамети вашите предпочитания за навигация. Съществуват и други файлове или технологии с подобни функции (например web beacons). С терминът "бисквитка" в тази Политика назоваваме всички файлове, които ползват информация по такъв начин.

Някои сайтове могат да използват "бисквитки", за да отправят целенасочени рекламни или маркетингови съобщения, въз основа, например, на Вашето местоположение и/или Вашите навици при интернет навигация. "Бисквитките" могат да идват от сайта, който посещавате ("бисквитки на първа страна"), или може да се поставят от други сайтове, които предоставят съдържание на страницата, която разглеждате ("бисквитки на трета страна").

Има различни видове "бисквитки". Т.нар "сесийни бисквитки" се съхраняват временно по време на сесията на интернет навигация и се премахват от устройството Ви при затваряне на браузъра. Обикновено такива "бисквитки" се ползват з улесняване на правилната работа на функционалността на съответния сайт и за поддържане на стабилното състояние на сесията. Друг вид са "постоянните бисквитки", които не се премахват от компютъра Ви при затваряне на браузъра. Те остават на Вашия компютър докато изтече срокът на тяхната валидност или докато не я изтриете. "Постоянните бисквитки" маркират вашия компютър, така че следващия път, когато посетите сайта, съответният сървър ще разпознае компютъра Ви.

Повече информация за това как се използват "бисквитките" е налична на www.allaboutcookies.org.

Ако не желаете да получавате "бисквитки", то най-често можете да настроите Вашия браузър да ги отхвърля или да ви уведомява, когато към компютъра Ви се се прикачва "бисквика". Въпреки, че не сте задължени да приемате нашите "бисквитки", ако настроите вашия браузър да ги отхвърля, но в такъв случай може да не сте в състояние да използвате всичките функционалности на Уебсайта.

IX. Промени в Политиката

Актуалната версия на тази Политика е достъпна на Уебсайта www.prim.io. Тази Политика може да бъде едностранно изменяна и допълвана от Антиподес по реда, предвиден в Общите условия за ползване.