„Антиподес” ЕООД подписа договор с МТСП по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 18.12.2019г. „Антиподес”  ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с  МТСП  по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

Наименование на процедурата: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за проект BG05M9OP001-1.057 -0188, „Инвестиция в човешкият капитал”.

Обща стойност на проекта: 44 400лева, от които от които 26 418 лв. европейско и 4 662 лв. национално съфинансиране.

Основни цели на проекта:

Обща цел: Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в АНТИПОДЕС ЕООД чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията и и компетенциите на служителите им. Проектът ще допринесе за осигуряване на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила. Общата цел на проекта напълно съответства на главната цел на процедура "Умения" по ОПРЧР и Приоритетна ос 1 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места". Специфични цели: - Подобряване уменията на общо 12 служителя в фирмата-кандидата , с оглед оптимизиране на работните процеси, постигане на по-висока ефективност на труда и на благоприятна работна атмосфера; - Повишаване мотивацията на 12 служители за постоянно подобряване на техните личностни и професионални компетентности с оглед на тяхното кариерно развитие и по-добра професионална реализация, като основния и най-важен ресурс, осигуряващ дългосрочна конкурентоспособност на компаниите; - Повишаване способността на 12 служителите, да посрещнат бързо настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурните фактори, като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението и др. - Създаване условия за прилагане на принципите на учене през целия живот; - Създаване условия за устойчива заетост чрез повишаване на производителността на труда; - Гарантиране постигането на целите на програмата чрез запазване на заетостта минимум шест месеца след приключване на обученията по проекта; - Мултиплициране на ефекта от проведените обучение и практиката за усъвършенстване на професионалните и/или личностни качества, чрез предаване на опит от по-напредналите към по-младите специалисти; - Повишаване на информираността и привличане на вниманието на работодателите в страната към положителния ефект от инвестиции в капацитета на служителите.

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

Специфични обучения за 12 лица в сферата на съвременните технологии за разработване на софтуер и Продажба на ИТ

Обучение по ключова компетентност "Английски език"