Счетоводство в Prim

Или как ERP системата не е враг на счетоводителя

За да бъде успешна една ERP система, тя трябва да спестява ресурси. А най-ценният ресурс на всички ни е времето. Дълго разработвахме и обмисляхме модул, който да спести този ресурс на счетоводните отдели на нашите клиенти, защото, да си признаем, те бяха пренебрегнати.

Когато се използва ERP система за управление на цялостния бизнес, без значение колко силна е тя в обработката на продажби от множество канали, поръчки, логистична дейност, производство, управление на клиенти, финанси и т.н., обикновено счетоводителите работят извън нея. Те получават издадените документи чрез експорт или чрез безкрайно изпращане на мейли с PDF-и, и въвеждат отново същите документи във външен счетоводен софтуер. Това сваляне, качване, изпращане, разпечатване… не покриваше собствените ни изисквания за оптимизиран процес.

За това, взехме решение да поканим Счетоводството в Prim.io, като предложим минимални усилия за контиране - пълна автоматизация на обработката на документите и автоматично създаване на всички законово изисквани ДДС регистри. С последното се надяваме да спрем асоциацията на 14-тото число с драматичен фатализъм.

Предимства

С Модул Счетоводство като пълноправна част от ERP системата, се извършват текущите обработки на всички финансови документи, отчитането по ДДС, касовите, банковите и валутните операции, оценяването на материалните запаси, дълготрайните активи, отчитането на вземанията и задълженията, счетоводното приключване.

Включването на модулът към богата палитра от възможности в Prim.io елиминира напълно нуждата от използване на външен счетоводен софтуер. Той е приложим, както в малки компании, както и в компании с голям документооборот с неограничено количество счетоводни операции в отделни офиси.

При внедряването му, получавате пълна автоматизация на контиранията, с възможност за ръчна редакция, национален сметкоплан и възможност за въвеждане на индивидуален сметкоплан. Освен това поддържаме множество оперативни справки и финансови отчети, включващи:

 • Оборотна ведомост
 • Хронологичен регистър
 • Главна книга
 • Дневник на сметка
 • Инвентарна книга
 • Изтрити операции
 • Дневник продажби
 • Дневник покупки
 • Декларация ДДС
 • Балансов отчет
 • Отчет Приходи / Разходи
 • Отчет Паричен поток
 • Отчет Дълготрайни активи

Край на ръчното контиране

Освен това, ръчното въвеждане винаги допуска вероятността да се направи грешка, а в Счетоводството обикновено грешките излизат скъпо. В Prim.io сме намалили до минимум тази дейност, за осигурим високо качество на финансовите анализи и финансовите отчети. Няма вероятност някой ключов запис просто да изчезне и да промени картината на финансовото ви състояние.

Ролята на счетоводителя в една компания не е свързана само с въвеждането на документи, той отговаря за изграждането на работеща счетоводна система, която да дава важна и коректна информация на мениджмънта. Това е и главната причина да въведем модул Счетоводство в Prim.io.

Интегрираното счетоводство в ERP системата води да автоматично контиране на почти всички операции, което спестява над 90% от времето в счетоводния отдел. Финансовите анализи, налични в справките на модул Финанси и в BI таблата на системата, които идват стандартно с Prim.io, гарантират, че мениджмънта винаги разполага с необходимата информация за вземане на правилни решения за бъдещето развитие на компанията. Без да търси очевидните отговори от Счетоводството : )