ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия:

1.1. "Антиподес" или "администратора на Уебсайта" означава "Антиподес" ЕООД, ЕИК 130168396, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Дианабад", бул "Г. М. Димитров", бл. 60, вх. "Г", ап. 84;

1.2. "Уебсайта" е публично достъпен чрез интернет уебсайт с домейн www.prim.io, който е създаден, поддържан и регистриран от Антиподес в организация, на която е делегирано управлението на домейни от първо ниво;

1.3. "Prim" е достъпен и използван онлайн специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието, който е създаден и поддържан от Антиподес;

1.4. "Услугата" е предоставяната от Антиподес посредством Уебсайта и клиентски домейн съвкупност от:

 1. неизключително и срочно право на използване на Prim;
 2. споделен хостинг и/или други облачни услуги, свързани с правото на използване на Prim.

1.5. "Клиент" е всяко лице, което е придобило правото да ползва клиентски домейн и Услугата, без значение дали това е станало по реда на тези Общи условия или отношенията с Антиподес във връзка с предоставяне на Услугата са установени по друг начин.

Не може да бъде клиент лице, което е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;

1.6. "Клиентски домейн" е уникален за всеки клиент поддомейн на Уебсайта www.prim.io, който, при определени от администратора на Уебсайта условия, е достъпен само за съответния клиент (или потребители, действащи от името на клиента) и чрез който клиентът ползва Услугата;

1.7. "Потребител" е всяко физическо лице, което в качеството си на клиент или от името на клиент има право да осъществява достъп до клиентски домейн и да ползва Услугата.

Не е потребител по смисъла на тези Общи условия лице, което единствено осъществява достъп до Уебсайта или по друг начин ползва публичното съдържание на Уебсайта;

По смисъла на тези Общи условия "потребител" няма значението, което му придава Законът за защита на потребителите.

1.8. "Потребителски профил" e съвкупността от данни (потребителско име и парола за достъп), позволяващи идентификация на потребителя и удостоверяващи правото му да ползва Услугата и данни (като роля в Prim и персонални настройки), определящи ограниченията и правата при ползване на Услугата на конкретния потребител;

1.9. "Клиентски профил" са всички данни, въз основа на които клиентът може да бъде идентифициран за целите на установените по повод ползването на Услугата отношения. Клиентските данни включват данните, които клиентът е попълнил за себе си в CRM модула на Prim, раздел "Фирми" и при регистрация за ползване на Услугата.

1.10. "Публично съдържание на Уебсайта" е всяка налична на Уебсайта информация, независимо от формата, в която се намира, включително текст или графични изображения, както и други данни, софтуер, аудио и видео материали, достъпът до които не е ограничен от администратора на Уебсайта. За част от публичното съдържание на Уебсайта се счита и демонстрационната (Demo) версия на Prim, достъпна с направени от администратора на Уебсайта предварителни настройки и съдържаща условни данни.

2. Обхват

2.1. Настоящите Общи условия уреждат:

 1. отношенията между Антиподес, от една страна, и клиентите, ползващи Услугата, от друга страна и
 2. отношенията между Антиподес, от една страна, и лицата, ползващи публичното съдържание на Уебсайта, от друга страна.

2.2. В случай, че отделни разпоредби на тези Общи условия противоречат на изрично уговорени условия за предоставяне на Услугата между Антиподес и клиент, сила имат изрично уговорените условия.

2.3. Антиподес, клиентите, потребителите и лицата, ползващи публичното съдържание на Уебсайта са длъжни да спазват Общите условия, както и всички повелителни разпоредби на приложимото, включително международно, законодателство, дори да не са включени изрично в Общите условия.

2.4. В случай, че разпоредби на Общите условия препращат към други документи, потребителите са длъжни да се запознаят и съобразяват с такива други документи, които също могат да съдържат разпоредби с правно обвързващ характер или друга информация, с която е необходимо да се запознаят по преценка на администратора на Уебсайта или по силата на приложимото законодателство.

2.5. Конфигурациите на Услугата и съответните им ценови планове представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

3. Предназначение на Prim и Уебсайта

3.1. Предоставяната Услуга е част от търговската дейност на Антиподес, а именно създаване, развитие, поддръжка и предоставяне за използване срещу възнаграждение на специализиран софтуер за управление на бизнес процеси и планиране на ресурси (в рамките на понятието Софтуер като услуга / SaaS). Част от Услугата са и предлаганите облачни услуги (в рамките на понятието Инфраструктура като услуга / IaaS).

3.2. Услугата не е предназначена за лица, имащи качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Предоставяната от Антиподес Услуга и свързаното с нея публично съдържание на Уебсайта са предназначени за лица, които действат в рамките на търговска или професионална дейност. Физическо лице, което не е или не представлява лице, което действа в рамките на професионална или търговска дейност, не следва да пристъпва към регистрация в Уебсайта.

Ако такова лице все пак желае да ползва специализирания софтуер и съответната онлайн достъпна инфраструктура, следва да се свърже с Антиподес на предоставения електронен адрес info@prim.io. Отправянето на такова запитване няма да се счита за приемане на Общите условия.

3.3. Предназначението на Уебсайта е да служи като платформа за представяне, установяване на отношения с клиенти и предоставяне на Услугата от Антиподес.

Публичното съдържанието на Уебсайта, включително Demo версията на Prim и електронната форма за регистрация на Уебсайта са със спомагателен характер, за представяне на Услугата и установяване на отношения с Антиподес по повод на Услугата. Публичното съдържанието на Уебсайта е с общ и представителен (рекламен) характер и има за цел да разяснява естеството, характеристиките и функционалностите на предлаганата Услуга.

4. Приемане на Общите условия

4.1. Общите условия са публично достъпни и всеки клиент, потребител или друго лице, което ползва публичното съдържание на Уебсайта, може да се запознае с актуалния им вариант на следнaта електронна страница https://www.prim.io/bg/thermsofuse.

4.2. Изричното приемане от клиента на Общите условия (съгласие с Общите условия) е задължително условие за ползване на Услугата. Приемането се осъществява посредством налична на Уебсайта електронна форма, в рамките на направена успешна регистрация за ползване на Услугата. Съгласието с Общите условия може да се даде изрично от клиента и по друг начин, който администраторът на Уебсайта е преценил като подходящ и удостоверяващ съгласието на клиента с Общите условия.

4.3. Приемането на Общите условие е винаги в цялост, освен ако между страните по договора за предоставяне на Услугата изрично е уговорено друго. С приемането на Общите условия клиентът се задължава да ги спазва безусловно. Всяка направена едностранно от клиент уговорка в друг смисъл ще се счита за неприемане на Общите условия и основание за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата.

4.4. Лице, което желае да стане клиент, но не приема или счита за неясна някоя от разпоредбите на тези Общи условия или на други достъпни на Уебсайта документи, без значение дали имат правно обвързващ характер, може да отправи запитване до администратора на Уебсайта на предоставения електронен адрес.

4.5. Доколкото тези Общи условия уреждат достъпа и ползването на публичното съдържание на Уебсайта се счита, че всяко лице, което е осъществило достъп (заредило е Уебсайта), търсило е информация в Уебсайта, искало е чрез съответната функционалност да ползва Demo версия на Prim или се е запознавало, или е ползвало публичното съдържание по всякакъв друг начин, е приело съответните разпоредби на Общите условия и когато не го е направило изрично.

Чрез достъпа до (зареждането на) Уебсайта, съответното лице се съгласява да бъде обвързано от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. Лице, което не приема Общите условия или Политиката за поверителност, не следва да осъществява достъп до Уебсайта и да ползва неговото съдържание.

II. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА

5. Права и задължения на администратора и ползвателите на публичното съдържание на Уебсайта

5.1. Всяко лице е длъжно да ползва публичното съдържание на Уебсайта добросъвестно и съобразно предназначението му, като спазва императивните изисквания на действащото законодателство, добрите нрави и настоящите Общи условия.

5.2. Цялото публично съдържание на Уебсайта се предоставя "във вида, в което е". Съдържанието и функционалностите на Уебсайта, включително визуализацията и използваните технологии, както и Demo версията на Prim се определят изцяло по преценка на администратора на Уебсайта, който има право да ги изменя и допълва по всяко време.

5.3. Администраторът на Уебсайта не е длъжен да съхранява и възстановява по искане на клиенти, потребители или трети лица публично съдържание на Уебсайта, което по своя преценка е актуализирал или заличил, включително обучителни материали като ръководства за работа и Demo версията на Prim, отговори на типови въпроси на клиенти и потребители и др.

5.4. Администраторът на Уебсайта може по своя преценка, без да мотивира решението си, без предварително уведомление и без да дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи, да предприеме действия за прекратяване или ограничаване на достъпа на всяко лице до Уебсайта, публичното му съдържание, Demo версията на Prim или електронната форма за регистрация на Уебсайта. Администраторът на Уебсайта може да упражни това право по всяко време, за неограничен период от време или под условие.

6. Авторски права при ползване на публичното съдържание

6.1. С изключение на публикувани на Уебсайта материали, които са изрично означени като собственост или създадени от трети лица или електронни препратки (линкове) към информационни ресурси, които са собственост или създадени от трети лица, публичното съдържание на Уебсайта е създадено от Антиподес или по негова поръчка и Антиподес притежава авторското право върху такова съдържание на Уебсайта, доколкото е годен обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

6.2. Всяко лице може да използва публичното съдържание на Уебсайта само доколкото това е необходимо за запознаване с Услугата и установяване на отношения с Антиподес. Без изрично писмено съгласие на администратора на Уебсайта публичното съдържание на Уебсайта, включително Demo версията на Prim и електронната форма за регистрация на Уебсайта, не могат да бъдат използвани за други търговски цели или по какъвто и да е друг начин, пряко или косвено, за придобиване на имуществена изгода извън ползване на Услугата. По-специално, без изрично писмено съгласие на Антиподeс, публичното съдържание на Уебсайта не може да се копира, изменя, допълва, да се използва за създаване на производни продукти (на публичното съдържание или Prim), както и което и да е друго лице от свое име или от името на трети лица да разпространява, представя, продава или разрешава ползването на съдържанието на Уебсайта, изцяло или отделни елементи от него. Никоя част от съдържанието на Уебсайта не може да се тълкува като предоставяне на изричното съгласие на Антиподес по тази разпоредба на Общите условия.

7. Електронни препратки (линкове)

7.1. Уебсайтът може да съдържа електронни препратки (линкове) към други интернет сайтове или ресурси, върху които Антиподес не упражнява контрол. Антиподес не извършва преглед на съдържанието или функционалностите на такива интернет сайтове и не отговаря за законосъобразността, актуалността или качеството на съдържанието на такива интернет сайтове или ресурси. Администраторът на Уебсайта не отговаря за осигуряване чрез Уебсайта на достъпа до такива интернет сайтове или ресурси, както и за действия, които противоречат на повелителни разпоредби на закона или на специалните правила за ползване на такива интернет сайтове или ресурси.

7.2. Когато Уебсайтът или интернет сайтове, към които Уебсайта съдържа линкове, представят или предоставят информация за дейността на трети лица, включително за предлагани от трети лица стоки или услуги, Антиподес не отговаря за законосъобразността на дейността на третите лица или за качеството на предлаганите от тях стоки и предоставяните услуги. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за възникването, изпълнението и прекратяването на отношения с третите лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения.

7.3. Никоя част от тези Общи условия и публичното съдържание на Уебсайта не може да се тълкува като поемане на отговорност от Антиподес за изпълнение на задължения на трети лица или като поемане на отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от действия или бездействия на трети лица.

8. Отговорност при ползване на публичното съдържание

8.1. Доколкото това е допустимо съобразно императивните норми на приложимото законодателство, Антиподес не поема каквато и да е гаранция и не носи отговорност за което и да е качество или особеност на публичното съдържанието на Уебсайта, включително на Demo версията на Prim. Администраторът на Уебсайта не поема отговорност за актуалността и пълното съответствие на публичното съдържание на Уебсайта с предоставяната Услуга и всяка версия или конфигурация на Prim, която използват отделните клиенти като част от предоставяната Услуга.

Никоя част от публичното съдържание на Уебсайта не може да се тълкува като гаранция и/или друго поето от Антиподес задължение относно Услугата, освен при изрично писмено поемане на такова задължение от Антиподес при установяване на отношения или сключване на договор с клиента.

Горното не се отнася до Общите условия и други документи с правно обвързващ характер, които се намират на Уебсайта.

8.2. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за понесени щети, пропуснати ползи и други вреди настъпили за клиенти, потребители или трети лица при или в резултат на използването на публичното съдържание на Уебсайта или в резултат на невъзможността да се осъществи достъп до публичното съдържание на Уебсайта.

8.3. Нерегламентираното използване на публичното съдържание на Уебсайта може да представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, в съответствие с действащото българско законодателство. Антиподес има право на обезщетение за всички вреди, разноски и удовлетворени претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на публичното съдържание на Уебсайта.

III. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

9. Регистрация

9.1. Регистрацията е необходимо условие за ползване на Услугата.

9.2. Регистрацията е процедура, при която посредством налична на Уебсайта електронна форма до Антиподес се отправя електронно изявление за сключване на договор за ползване на Услугата, с което съответното лице:

9.2.1. предоставя необходимата информация за идентификацията на лицето, което желае да ползва Услугата (да стане клиент) и последващата комуникация с него по повод на установяването на отношения;

9.2.2. потвърждава изрично, че се е запознало с настоящите Общи условия и се съгласява с прилагането им при предоставяне на Услугата (приемане на Общите условия);

9.2.3. потвърждава изрично, че се е запознало с Политиката за поверителност, включително със Споразумението за обработване на данни с Антиподес, в качеството му на обработващ лични данни и се съгласява с прилагането им по отношение на предоставяната Услуга;

9.2.4. избира конфигурацията на Prim, която ще използва и се съгласява с цената, която ще заплаща за ползване на Услугата, след изтичане на пробния срок (ако е избрал такава възможност);

9.2.5. избира дали да ползва Услугата в пробен срок;

9.2.6. посочва (предлага) наименование на клиентския домейн, който ще ползва, съобразно ограниченията и условията инкорпорирани в електронната форма;

9.3. С приемането на Общите условия, съответното лице се съгласява да получава непоискани търговски съобщения, изпратени от Антиподес, с които се представят собствени на Антиподес или на трети лица стоки или услуги, независимо дали ще се сключи договор и лицето ще ползва Услугата;

9.4. С приемането на Общите условия клиентът декларира обстоятелствата по т.13.3.

9.5. Регистрацията се извършва чрез електронна форма, която представлява публично достъпна на Уебсайта съвкупност от функционалности, предоставяща възможност да се изпращат електронни изявления или друга информация до администратора на Уебсайта. По-специално това са електронни полета, в които се попълват данни, електронни полета, в които се отбелязва потвърждение, съгласие или избор и/или електронни бутони, с които съответното изявление се изпраща на Антиподес;

9.6. Отделни елементи (функционалности) на електронната форма за регистрация могат да са представени на различни страници на Уебсайта съобразно дизайна, който е преценен като подходящ от администратора на Уебсайта. Въпреки това, цялата посочена в точки 9.2., 9.3 и 9.4 информация, предоставяна по повод на регистрацията, включително дадените съгласия и потвърждения, се разглежда като единно изявление на лицето, което го е отправило.

9.7. Лицето, попълващо електронната форма е длъжно да предостави пълна и вярна информация за себе си и за лицето, което представлява (ако има такова).

9.8. С попълване на данните и координатите за връзка и отправяне на изявлението, лицето, което е попълнило електронната форма за регистрация, декларира, че има представителната власт и дава изричното си съгласие администраторът на Уебсайта да използва всички достъпни предоставени данни и технически средства за комуникация с представляваното лице (ако има такова), както и че представляваното лице е съгласно да бъдат предоставени данните за връзка с него.

10. Потвърждение на регистрацията

10.1. Потвърждението на регистрацията представлява електронно изявление на Антиподес, с което се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договор за ползване на Услугата и съгласие на Антиподес за сключване на такъв договор.

Администраторът на Уебсайта предприема разумни усилия за потвърждаване на регистрацията незабавно след получаване на изявлението за сключване на договор за ползване на Услугата. Въпреки това, Антиподeс не е обвързан със срок, в който да създаде клиентски домейн и да потвърди регистрацията, нито дължи създаване на клиентски домейн и потвърждаване на регистрацията, включително мотивиране на отказа си.

10.2. Антиподес може да откаже да създаде клиентски домейн и когато установи, че наименованието на клиентския домейн, което е посочено (предложено) от лицето, направило регистрацията, е обидно, уронващо честта или достойнството на трето лицe или по друг начин противоречи на морала и добрите нрави.

10.3. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност и не е длъжен да извърши проверка дали предложеното наименование на клиентски домейн и/или ползването на клиентския домейн с такова име нарушва авторски или сродни на тях права, патенти, запазени марки или други други права на интелектуалната собственост.

При съдебни искове или други претенции на трети лица срещу Антиподес, свързани с такова нарушение, независимо дали са основателни или не, клиентът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети Антиподес за всички платени обезщетения и други щети и разходи, включително съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, свързани с воденето на съдебни дела и извънсъдебни производства.

10.4. Когато създаде клиентски домейн и потвърждава регистрацията, Антиподес изпраща електронно съобщение на посочения при регистрацията e-mail адрес, със следното съдържание:

 • наименование на клиентския домейн;
 • потребителско име и парола, с които клиентът може да осъществи (първоначален) достъп до Prim, посредством клиентския домейн;
 • конфигурацията на Prim, която ще използва клиентът;
 • друга информация или условия за ползване на Услугата, по преценка на Антиподес;

11. Сключване и влизане в сила на договора за предоставяне на Услугата

11.1. С потвърждаването на регистрацията, между клиента и Антиподес възникват договорни отношения за предоставяне на Услугата. Договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен в момента, в който лицето, направило регистрацията е получило съобщението (електронното изявение на Антиподес) за потвърждаване на регистрацията. За определяне на времето на получаване на електронното изявление се прилагат правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

11.2. Страни по сключения договор за предоставяне на Услугата са Антиподес ЕООД, с данните посочени в т. 1.1. и клиентът (лицето от името и за сметка, на което е направено изявлението по т. 9.2. за сключване на договор) с данни, посочени във формата за регистрация и впоследствие допълнени с данните, попълнени в Prim като част от клиентския профил.

11.3. Договорът за предоставяне на Услугата е безсрочен, като Услугата се ползва в рамките на абонаментни периоди, докато е в сила договорът.

11.4. Договорът за предоставяне на Услугата влиза в сила на датата, на която клиентът за пръв път, посредством изпратените му със съобщението по т. 10.4. наименование на клиентски домейн, потребителско име и парола, осъществи достъп до клиентския си домейн.

11.5. За сключването на договора за Услугата или за влизането му в сила е без значение дали клиентът е избрал възможността да ползва Услугата за пробен срок.

12. Пробен срок

12.1. Пробният срок е тридесет дни и започва да тече от датата, на която е отправено електронното изявление за сключване на договор за ползване на Услугата (е направена регистрацията) по т. 9, ако клиентът е избрал възможността да ползва Услугата в пробен срок.

12.2. Клиентът не дължи възнаграждение за ползване на Услугата в рамките на пробния срок.

12.3. В Prim се поддържа функционалност, която позволява на клиент, ползващ Услугата в пробен срок, непрекъснато да разполага с информация за оставащите до края на пробния срок дни, както и да заяви, че желае да ползва Услугата срещу заплащане на съответната цена и след изтичане на пробния срок.

13. Съдържание на Услугата

13.1. Услугата, предоставяна от Антиподес на клиента, включва следното:

 1. непрехвърляемо, неизключително и срочно право на използване на Prim (избраната от клиента конфигурация) - достъпен и използван онлайн специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието, който е инсталиран на сървър/и, собственост на Антиподес;
 2. споделен хостинг, при който клиентът, наред с други клиенти, доколкото е необходимо за използването на Prim, ползва изчислителни ресурси и дисково пространство на сървър/и, както и други софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Антиподес;
 3. поддръжане на клиентски домейн, чрез който клиентът осъществява достъп и ползва услугите по предходните точки.

13.2. Услугата се предоставя "във вида, в който е". Антиподес не поема каквато и да e отговорност и не гарантира, че Услугата ще съответства изцяло на естеството, характера, икономическата логика, бизнес практиката, отделни елементи, отношения, процеси или операции в дейността на клиента.

Антиподес не поема задължението да изменя, допълва или актуализира Услугата по искане на клиента.

13.3. С електронно изявление за сключване на договор за ползване на Услугата, клиентът декларира и се съгласява, че се е запознал с естеството, обхвата и функционалните възможности на Услугата и по-специално на Prim.

13.4. Антиподес поддържа клиентския домейн само в рамките на отношенията по повод на предоставяната Услуга. Със сключване на договора за ползване на Услугата клиентът не придобива собственост върху клиентския домейн или каквото и да е друго право да го използва след прекратяване на договора.

Клиентът се съгласява, че при прекратяване на договора за Услугата Антиподес има право да заличи клиентския му домейн, както и впоследствие да създаде нов клиентски домейн със същото наименование, който да предостави за ползване на друг клиент.

14. Допълнителни услуги

14.1. Конфигурациите на Prim, измежду които клиентът може да избира да ползва, не включват по подразбиране:

 1. функционалности/модули, които са посочени с отделна цена на страницата на Уебсайта, с която се определят конфигурациите и съответните им ценови планове (такива са например модули, представляващи интеграция на работата с Prim и електронни платформи за търговия или със спедиторски системи);
 2. специфична промяна на ограничителните параметри за съответната конфигурация, включително на броя на потребителите, които е допустимо да ползват Prim;

Клиент, който желае да ползва такава допълнителна услуга, може да го заяви при отправяне изявлението за сключване на договора или впоследствие, посредством специална функционалност на Prim, или по реда на правилата за комуникация по тези Общи условия.

Ползваните от клиента такива допълнителни услуги стават интегрална част от Услугата и се заплащат за съответния абонаментен период по реда на Общите условия.

14.2. Услугата не включва други допълнителни услуги, които въпреки че са свързани с предоставяната Услуга, се уговарят отделно между клиента и Антиподес, като:

 1. настройки на Prim;
 2. първоначално въвеждане (импорт) на данни;
 3. обучение за работа с Prim;
 4. други специфични модули и функционалности, които могат да бъдат разработени от Антиподес по искане на клиент;

Тези Общи условия и договорът за предоставяне на Услугата не се прилагат по отношение на такива други услуги, които се плащат отделно и/или не се предоставят на абонаментна основа.

14.3. Допълнителните услуги по тази т. 14 не са изброени изчерпателно.

15. Конфигурации на Услугата и ценови планове

15.1. Лицето, което желае да ползва Услугата, може да избере измежду предварително определени от Антиподес конфигурации на Услугата.

Конкретна информация за всяка от конфигурациите и ценовите им планове се намира на https://www.prim.io/bg/pricing

Публикуваните цени са без включен данък върху добавената стойност.

15.2. Конфигурациите се определят от Антиподес въз основа на:

15.2.1. функционално и тематично обособените в Prim модули;

15.2.2. броя на потребителите, които могат от името на клиента да осъществяват достъп посредством клиентския домейн и да работят с Prim;

15.2.3. специфични ограничения като:

 1. обема на съхраняваните данни (размер на заетото от клиента дисково пространство на сървър на Антиподес);
 2. броя на контрагентите - лицата, с активен статус (без архивираните, съобразно съответната функционалност на Prim), чиито данни са налични в модула CRM, без значение на характера на отношението им с клиента;
 3. броя на артикулите/материалите с активен статус, чиито данни са налични в номенклатурата на артикулите в модул Логистика;
 4. броя на записите в Prim за издадените през съответния календарен месец финансови документи, в т.ч. фактури, проформа фактури, кредитни или дебитни известия и разписки;
 5. броя на записите на операциите в Prim от търговско, финансово, складово или логистично естество в Prim през съответния календарен месец.

15.3. В Prim е налична функционалност (специална справка), която предоставя на клиента възможност по всяко време на действие на договора за Услугата да бъде информиран за съобразяване на обема на работата си с Prim и посочените в т. 15.2.3. специфични ограничения.

15.4. При операция, която би довела до надхвърляне на някое от специфичните ограничения, Prim извежда автоматично съобщение за надхвърляне на ограничението и не позволява завършване на съответната операция. В такъв случай, за да продължи операцията, е необходимо клиентът да предприеме съответни действия за съобразяване със специфичните ограничения (напр. архивиране на документи или сваляне (download) на данни от сървъра на Антиподес) или преминаване към друга конфигурация на Услугата.

15.5. Със сключване на договора за Услугата клиентът декларира и се съгласява, че е запознат с конфигурациите на Услугата. Правото на клиента да ползва първоначално Услугата за пробен срок предоставя допълнителна възможност на клиента да вземе информирано решение за конфигурацията на Услугата, която желае да ползва и за съобразяване на специфичните ограничения по т. 15.2.3. с обема и естеството на дейността му.

16. Промяна на ползваната конфигурация

16.1. По всяко време на действието на договора за Услугата, посредством специална функционалност в Prim, клиентът може да заяви, че желае да ползва друга конфигурация на Услугата. Клиентът може да избира само измежду предвидените към съответния момент конфигурации, както са посочени в Уебсайта.

Когато се иска ползване на конфигурация с по-ниски функционални възможности и по-ниски прагове на специфичните ограничения, промените се прилагат при условие, че клиентът е привел състоянието на ползваната конфигурация в съответствие с ограниченията предвидени за исканата конфигурация.

16.2. По горепосочения ред клиентът може да заяви и че желае промяна на броя на потребителите, които да осъществяват достъп до клиентския домейн и да ползват Услугата. Винаги, когато исканият брой потребители е по-голям от предвидения за съответната конфигурация безплатен брой потребители, клиентът посочва и точния брой потребители, които иска да имат достъп до клиентския му домейн.

Клиентът може да упражни това свое право не повече от веднъж в рамките на един абонаментен период.

16.3. След получаване на искането на клиента, Антиподес незабавно предприема необходимите действия, за да осигури ползването на новата конфигурация.

16.4. Независимо дали съобразно избраната нова конфигурация на Услугата цената на ползването й се увеличава или намалява, както и от момента, от който на клиента е осигурена възможността да ползва новата конфигурация на Услугата или е променен броят на потребителите с достъп до клиентския домейн, клиентът дължи цената на новата конфигурация или брой потребители от началото на следващия абонаментен период.

16.5. С приемането на Общите условия, клиентът декларира, че искането за промяна на ползваната конфикурация на Услугата ще бъде отправяно само от потребител, който има право да представлява клиента пред трети лица или по друг начин е надлежно упълномощен да извърши такова действие. Клиентът осигурява спазването на това свое задължение посредством присвояване на съответната потребителска роля, предоставяща на потребителя правото да се иска промяна на конфигурацията.

17. Абонаментен период. Цена и Плащане

17.1. Абонаментният период е един календарен месец, за който срещу заплащане клиентът придобива правото на ползване на Услугата, включително да използва Prim.

17.2. Дължимата от клиента цена за абонаментния период се определя съобразно ценовия план на избраната от клиента конфигурация на Услугата, към която се добавя цената на поисканите и предоставени допълнителни услуги, включително допълнителен брой потребители, по т.14.1.

17.3. Антиподес издава и изпраща на клиента електронна фактура за дължимата сума до пето число на абонаментния период (календарния месец), за който се дължи съответната цена.

Фактурата се издава, като се вземат предвид данните в клиентския профил (попълнени от клиента в CRM модула на Prim, раздел "Фирми") и се изпраща на e-mail адреса, посочен пак там. В случай, че клиентът не е посочил свой e-mail адрес в Prim, фактурата се изпраща на e-mail адреса, посочен при регистрацията на клиента на Уебсайта.

17.4. Антиподес не носи отговорност ако клиентът не е посочил валиден e-mail адрес в Prim или не получи фактурата по друга причина. Неполучаването на фактурата не освобождава клиента от задължението му да плати цената за ползване на Услугата за съответния абонаментен период.

17.5. Клиентът дължи плащане на цената до 15-то число на съответния абонаментен период, като приема и се съгласява, че електронната фактура е достатъчен и валиден документ, въз основа на който да извърши плащането.

17.6. Цената за ползване на Услугата се дължи:

 1. от момента на влизане в сила на договора за Услугата (на осъществения достъп до клиентския домейн по т.11.4.), когато клиентът не е пожелал да ползва Услугата в пробен срок или
 2. от момента, в който посредством функциoналност в Prim клиентът заяви, че е съгласен занапред да плаща съответната цена на Услугата, когато ползва Услугата в пробен срок.

17.7. Когато моментът по предходната точка не съвпада с първо число на календарния месец (периодът, за който се дължи плащане не е пълен календарен месец), цената за ползване на Услугата за този календарен месец се определя съответно, като за всеки ден цената е 1/30 част от цената за ползване на услугата за целия календарен месец.

17.8. Плащанията се извършват само по електронен път. Плащанията се извършват с банков превод по банковата сметка с титуляр Антиподес, посочена в Уебсайта на страницата "Контакти".

С уведомление, изпратено до клиента по реда на т. 25.1.b, Антиподес може да посочи друга банкова сметка, по която да се извършват плащанията, за което не е необходимо тези Общи условия да бъдат изменяни.

Между Антиподес и клиента могат да бъдат уговорени и други начини за плащане, чрез използване на други на електронни платежни инструменти или доставчици на платежни услуги.

Антиподес уведомява клиентите за възможните начини за плащане посредством съобщение на Уебсайта.

17.9. Всички разходи за направеното плащане са за сметка на клиента.

17.10. Антиподес не дължи потвърждение за полученото плащане, освен ако такова бъде изрично поискано от клиента за конкретно плащане.

18. Спиране на достъп до клиентски домейн поради неплащане

18.1. Антиподес има право незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн, когато:

 1. изтече пробният срок и клиентът не е заявил, че желае да ползва Услугата срещу заплащане;
 2. клиентът не е спазил срокa за плащане по т. 17.5.

18.2. В случаите на спрян достъп до клиентски домейн поради неплащане на съответната цена за ползване на Услугата, Антиподес поддържа клиентския домейн и съхранява данните, въведени и обработвани в Prim от клиента:

 1. тридесет дни след спиране на достъпа по т. 18.1.a.;
 2. деветдесет дни след спирането на достъпа по т.18.1.b.

18.3. Ако до изтичане на съответния срок по предходната точка клиентът не заяви, че желае да ползва Услугата занапред, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява от датата, на която срокът изтича.

1В рамките на посочените в предходната точка срокове, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Антиподес предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез Prim и които се намират на сървър/и на Антиподес. Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните. Клиентът може да свали данните, при услов ията на т. 22.10.

18.4. Ако до изтичане на съответния срок по т. 18.2. клиентът заяви, че желае да ползва Услугата занапред, Антиподес възстановява достъпа до клиентския домейн при заплащане на съответната цена, определена по реда на т. 17.5 и т. 17.7, като се счита, че клиентът е ползвал Услугата и в периода, в който достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

19. Интелектуална собственост

19.1. Софтуерният продукт (компютърна програма) Prim е създаден от Антиподес. Авторското право върху Prim, чието ползване се предоставя като част от Услугата, принадлежи изцяло на Антиподес. Антиподес запазва правото си да използва Prim, както и да отстъпва неизключителни права за използването на Prim на трети лица.

19.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на Prim и клиентския домейн, посредством който се използва, включително, но не само, програмни кодове, дизайн, графични изображения, текстови описания и бази данни принадлежат на Антиподес и не могат да бъдат използвани от трети лица, включително от клиента, за цели, които са различни от описаните в тези Общи условия.

19.3. С влизане в сила на договора за предоставяне на Услугата клиентът придобива неизключително и срочно (в рамките на съответните абонаментни периоди, за които е платил цената на Услугата) право да използва Prim за целите на планирането на ресурси и управлението на бизнес процеси в собствената си търговска дейност, съобразно функционалностите на Prim.

19.4. Prim е инсталирана на сървър/и, които са собственост на Антиподес и правото на използване на компютърната програма се предоставя единствено чрез осигуряване на достъп за работа на клиента до нея посредством клиентски домейн.

19.5. Клиентът не може да инсталира или съхранява Prim, или отделни елементи на програмата на собствени или на трети лица хардуерни устройства, както и да предава на разстояние, да превежда, преработва и внася други изменения в Prim. Когато такива действия са необходими за целите, за които клиентът е придобил срочното право да използва Prim, включително ако е установил грешки в програмата, клиентът следва да се обърне към Антиподес за съгласуване на последващи действия, включително ако е необходимо, за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на Услугата.

19.6. Без изрично писмено съгласие на Антиподес, клиентът не може да използва клиентския си домейн и Prim за други търговски цели, освен определените с тези Общи условия, както и по какъвто и да е друг начин, пряко или косвено, за придобиване на имуществена изгода извън ползване на Услугата. По-специално, без изрично писмено съгласие на Антиподeс, клиентът не може да копира, изменя, допълва, както и да използва Prim за създаване на производни продукти.

19.7. Без изрично писмено съгласие на Антиподeс, клиентът не може от свое име или от името на трети лица да разпространява, представя, продава или едностанно да разрешава ползването на Prim на трети лица, както и да оказва по друг начин съдействие на трети лица за нарушаване или заобикаляне на забраните посочени в тези Общи условия.

19.8. Никоя част от съдържанието на тези Общи условия не може да се тълкува като предоставяне на изричното съгласие на Антиподес по т. 19.6 или т. 19.7.

19.9. При нарушение на право на интелектуална собственост на Антиподес от клиента или от трето лице, посредством достъп, осъществен през клиентски домейн, Антиподес има право незабавано и без каквото и да е предупреждение да спре достъпа на клиент до клиентския му домейн и Prim и/или да развали договора за предоставяне на Услугата. В такива случаи Антиподес не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на клиента или на трети лица, причинение по какъвто и да е начин от спирането на достъпа и/или развалянето на договора.

19.10. Антиподес има право на обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушение на авторското право върху Prim, включително като се имат превид пропуснатите ползи и понесените неимуществени вреди.

20. Поверителност

20.1. Всяка от страните по договора за предоставяне на Услугата се задължава да опазва поверителната информация на насрещната страна.

20.2. За поверителни ще се считат всички факти, информация, решения и данни, които не са публични и са станали известни на страната във връзка с изпълнението на задълженията или упражняване на правата й по Договора, и чието запазване е в интерес на другата страна, за която се отнася информацията.

Без с това да се ограничава, за поверителна може да се счита информация от финансово, търговско или техническо естество, информация за стратегии, бизнес практики, управление, персонал, потенциални или настоящи контрагенти, собственост, участия в други търговски дружества, други имуществени или неимуществени права, граждански и търговски взаимоотношения с трети лица, взаимоотношения с надзорни и други административни органи, участие в съдебни и досъдебни производства, членствени правоотношения в сдружения с нестопанска цел, браншови организации и др., която е станала известна на страната в изпълнение на договора за предоставяне на Услугата и не е предоставена от другата страна с изричното указание, че може свободно да бъде предоставяна на трети лица.

По-специално, за поверителна информация на Антиподес ще се считат и фактите, информацията, технологичните решения и данните за Prim, които не са видни при обичайното използване на компютърната програма.

По-специално, за поверителна информация на клиента ще се считат и всички данни, които клиентът въвежда и обработва чрез Prim, доколкото не са публично известни.

20.3. Формата, под която съответната информация е станала известна на страната или носителя, на който се съдържа, не се отразява на поверителния характер на информацията.

20.4. На поверителния характер на информацията не се отразява дали е предоставена преди (напр. в хода на преговори) или по време на действието на договора за предоставяне на Услугата.

20.5. Няма да се счита за поверителна информацията:

 1. получена от трето лице, което не е поставило изрично ограничение за разпространението й;
 2. която е била известна на страната на законно основание преди установяване на отношенията между страните;
 3. която страната е установила независимо или е получила на законно основание от друг източник.

20.6. Всяка от страните се задължава:

 1. да опазва поверителната информация на другата страна, като полага поне същата грижа, с която се отнася към собствената си поверителна информация;
 2. да използва поверителната информация, която и е известна само за целите на установяване на отношения с другата страна или на установените отношения за предоставяне на Услугата;
 3. да предоставя поверителна информация на трети лица само след предварителното и изрично съгласие на страната, за която се отнася поверителната информация;
 4. да ограничи достъпа на своите служители или други наети лица до поверителната информация на другата страна само доколкото такъв достъп е необходим за целите на установяване на отношения или на установените отношения за предоставяне на Услугата;

20.7. Ограниченията, поставени в тази т. 20 не се прилагат за:

 1. информация, която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг задължителен акт на компетентен държавен или надлежно оторизиран орган, включително на съд или арбитраж със съответната компетентност;
 2. информация, чието разкриване пред съд или арбитраж със съответната компетентност е необходимо за защита на правата и законните интереси на страната, при спор между страните за неизпълнение на договора за предоставяне на Услугата от другата страна, за която се отнася информацията.

20.8. Страната, разкриваща информация при условията на предходната точка не е длъжна:

 1. предварително да уведомява или да иска съгласието на насрещната страна за разкриване на информацията;
 2. да уведоми насрещната страна за разкриването на информацията, когато за такова уведомление съществува ограничение в действащото законодателство.

20.9. Разпоредбите на т. 20 се прилагат субсидиарно, доколкото не е установено друго в Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни, за данни, представляващи лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

21. Права и задължения на Антиподес

21.1. Антиподес се задължава да полага грижи, за да осигури на клиента възможност за ползване на Услугата в рамките на абонаментния период. Въпреки това, Антиподес не се задължава и не гарантира, че при определени с настоящите Общи условия случаи ще може да осигури достъп на клиента до клиентския му домейн и нормално ползване на Prim.

В рамките на това свое задължение, Антиподес е длъжен да осигурява свързаност с интернет на собствените си сървъри, на които е инсталирана Prim, както и да поддържа клиентски домейн. Антиподес не се задължава да осигури свързаност на оборудването на клиента с Интернет.

21.2. Когато са налице специфични за ползването на Услугата технически или други изисквания към използваните от клиентите софтуерни или хардуерни системи, Антиподес се задължава добросъвестно да публикува информация за тези изисквания по реда на т. 25.9 от Общите условия на Уебсайта или по собствена преценка по друг подходящ начин.

21.3. Антиподес се задължава да отстранява за своя сметка и в разумен срок всички грешки (както са определени в т. 23.2 по-долу) в Prim, независимо дали са били налични към датата на сключване на договора за предоставяне на Услугата или са възникнали впоследствие.

21.4. За съобразяване с изискванията за поверителност по тези Общи условия и Политиката за поверителност, Антиподес се задължава да полага разумни усилия и мерки, за да осигури:

 • цялостност на информацията на клиента, като изискване данните, които въвежда и обработва клиента да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин или от неоторизирани лица, в процеса на тяхното обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени манипулации на функциите (на Prim) по обработване на данните;
 • поверителност на информацията, като изискване за неразкриване на информацията на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване;
 • наличност на информацията, като изискване за осигуряване на непрекъсната възможност за обработване на данните от оторизираните лица (потребителите) и за изпълнение на функциите на Prim за обработване или за бързото им възстановяване при необходимост.

21.4.1. Антиподес предриема необходимите технически мерки, за да осигури, че данните, които се въвеждат, обработват и съхраняват от клиента при ползване на Услугата са съхранявани по начин, който не позволява достъп до данните да се осъществи без оторизиран достъп до клиентския домейн.

21.4.2. Антиподес се задължава поне веднъж в рамките на един работен ден, да прави резервни (back-up) копия на данните на клиента, които да бъдат съхранявани на сървър, който е различен от сървъра/ите, на които обичайно се съхраняват и обработват данните от клиента. Антиподес съхранява резервните копия до седем дни след датата, на която са направени, освен ако по собствена преценка реши да ги съхранява за по-дълъг срок.

По съгласуван между Антиподес и клиента ред резервните копия могат да бъдат използвани за възстановяване на бази данни на клиента, чиято цялостност или наличност е била нарушена.

21.5. При установяване на случай на неправомерен достъп до данните на клиента, осъществен от трето лице, Антиподес се задължава незабавно да уведоми клиента за случая и за мерките които са предприети за запазване или възстановяване на поверителността на данните на клиента.

Антиподес се задължава да оказва на клиента всички разумни усилия за установяване на обстоятелствата, при които е осъществен неправомерния достъп до данните, включително когато е необходимо да съдейства за защита на правата и законните интереси на клиента, засегнати от трети лица.

Антиподес не се задължава, но по своя преценка може да поддържа информация за времето, по което е била извършена определена операция в Prim и за потребителя (съобразно данните от потребителския профил), който е извършил операцията. В такъв случай, създадената организация, обхвата и естеството на поддържаната информация е изцяло по преценка на Антиподес и може да се използва само за прилагане на мерките за осигуряване поверителността на информацията.

21.6. При спазване на изискванията на Политиката за поверителност, за подобряване на качеството на предоставяната Услуга, както и за разработване и представяне на нови функционалности на Prim, Антиподес може да използва информацията, която клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на Услугата.

Антиподес използва и въведените в Prim данни, представлявaщи клиентския профил и за съставяне на фактурата по т.17.3.

Антиподес може да осъществява достъп и да използва данните и винаги, когато това е необходимо за установяване на неправомерен достъп и предприемане на съответните мерки за отстраняване на нарушението.

21.7. Антиподес не поема задължение, включително при получено изрично искане на клиента, да осъществи достъп или по какъвто и да е друг начин да манипулира данни, които клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на Услугата.

21.8. Антиподес не се задължава да контролира, нито да поддържа функционалности за автоматичен преглед на операциите, които клиентът изпълнява при ползване на Услугата от гледна точка на тяхното съответствие с тези Общи условия или тяхната законосъобразност.

Въпреки горното, без каквито и да е предварителни условия, Антиподес има право да извърши проверка и ако установи неправомерни действия на клиента при ползване на Услугата, включително нарушаващи права и законни интереси на трети лица, незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн и/или да развали договора за предоставяне на Услугата.

С приемане на тези Общи условия клиентът разбира и се съгласява, че Антиподес има правото да решава кои действия на клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението или да развали договора за предоставяне на Услугата, без да дължи каквото и да е обезщетение за това.

21.9. Антиподес може да изпраща търговски съобщения до клиента, с които да представя собствени или на трети лица стоки или услуги. С приемането на Общите условия клиентът се съгласява да получава търговски съобщения от Антиподес.

21.10. Антиподес се задължа да поддържа e-mail support@prim.io и да отговаря в разумен срок на запитвания на клиента относно възникнали проблеми при предоставяне на Услугата, включително при функционирането на Prim.

21.11. По реда, предвиден в тези Общи условия, Антиподес има право едностранно да изменя Общите условия, конфигурациите на Услугата и ценовите им планове.

21.12. Горепосочените права и задължения на Антиподес във връзка с предоставянето на Услугата не са описани изчерпателно. Отделни права или задължения на Антиподес може да се съдържат и в други текстове на тези Общите условия.

22. Права и задължения на клиента

22.1. Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, доколкото съдържат условия за ползване на Услугата, като Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни.

22.2. Клиентът се задължава да спазва всички индивидуални (отправени до него) или общи (отправени до всички клиенти) указания на Антиподес, които се отнасят до правилната работа с Prim, осигуряване на сигурността на достъпа до клиентски домейн и мерки за защита на данните на клиента;

22.3. Клиентът се задължава да използва Услугата добросъвестно, според предназначението на Prim, както е определено в настоящите Общи условия и за целите на собствената си търговска дейност;

22.4. При използване на Услугата клиентът е длъжен да спазва императивните правни норми на действащото законодателство, Общите условие и добрите нрави, включително като не нарушава по какъвто и да е начин имуществени или неимуществени права или законни интереси на Антиподес или на трети лица.

22.5. При използване на Услугата, клиентът е длъжен:

 1. да не разпространява информация, представляваща търговска или служебна тайна или друга поверителна информация на Антиподес или трети лица;
 2. да не разпространява, съхранява, получава или предоставя достъп до информация от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост;
 3. да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, включително спам, които биха могли да затруднят ползването на Услугата от други клиенти или изобщо да нарушат целостта или нормалната работа на софтуерни или хардуерни системи на Антиподес или на трети лица;

22.6. Клиентът е длъжен да поддържа актуални, пълни и верни данните в Prim, представляващи клиентския му профил.

22.7. Договорът за предоставяне на Услугата не предоставя на клиента правото да инсталира компютърната програма Prim на собствена или на трето лице хардуерна система, да я изпълнява по друг начин, освен посредством клиентски домейн, както и да копира, съхранява, предава на разстояние, превежда, преработва или по какъвто и да е друг начин да внася изменения в Prim, включително когато прецени, че това е необходимо за отстраняване на грешки.

22.8. Клиентът няма право да предприема каквито и да е действия или да оказва съдействие на трети лица за създаване на производни на Prim продукти.

В допълнение на горното клиентът няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на Prim за създаване на собствени производни бази данни.

22.9. Освен ако не е уговорено изрично друго, клиентът е длъжен самостоятелно да извърши необходимите за собствената му търговска дейност и нормалната работа с Prim настройки, като се съобразява с наличните на Уебсайта общи указания или индивидуални указания на Антиподес, за които е уведомен по реда на тези Общи условия.

22.10. Клиентът може да сваля информация, която въвежда и обработва чрез Prim, доколкото в Prim e предвидена функционалност да бъде сваляна от клиента и само информацията, за която е предвидена такава функционалност.

Към датата на приемане на Общите условия, Prim съдържа функционалности за сваляне на информация, чрез експорт в Excel (.XLS) файлов формат.

Информация, за която Prim не съдържа функционалност за сваляне, независимо от нейния вид, естество и начин на обработване чрез Prim, не може да бъде свалена, съхранявана и обработвана от клиента на негови собствени устройства, освен ако условията за предаване на такава информация бъдат изрично уговорени с Антиподес.

22.11. Съобразно функционалностите на Prim и организацията на собствената си дейност, клиентът е длъжен (след първоначалния достъп до клиентския домейн, посредством средствата за осъществяване на достъпа, предоставени му от Антиподес) самостоятелно:

 1. да създава, предоставя и управлява, включително при необходимост да отнема или заличава, средствата за достъп (потребителски имена и пароли) до клиентския му домейн на потребителите, които от името на клиента ще осъществяват достъп до клиентския домейн и ще работят с Prim;
 2. да присвоява на потребителите съответните роли в Prim, определящи обема на правата, които имат за работа с Prim.

22.12. Клиентът е длъжен да създаде в дейността си необходимата организация, за да бъдат използвани средствата (потребителски имена и пароли) за идентификация и удостоверяване на правото на достъп до клиентския домейн, само от съответните потребители, които имат право да осъществяват достъп и работа с Prim от името на клиента. Клиентът отговаря за всички действия, които са извършени при използване на потребителски имена и пароли за достъп до клиентския му домейн, които е създал и предоставил.

Клиентът е длъжен да уведомява незабавно по реда на тези Общи условия Антиподес за всеки установен случай на нарушение на правилата за достъп до клиентския му домейн, независимо дали нарушението е извършено от надлежно оторизиран от него потребител или от трето лице.

22.13. Горепосочените права и задължения на клиента във връзка с ползването на Услугата не са описани изчерпателно. Отделни права или задължения на клиента може да се съдържат и в други текстове на тези Общите условия.

23. Отговорност

23.1. С приемане на настоящите Общи условия, клиентът декларира, че е запознат с функционалните възможности на Prim и ползването на Услугата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Страните се съгласяват, че Антиподес не отговоря за евентуални причинени на клиента вреди от всякакто естество, включително пропуснати ползи, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва Услугата, освен ако вредите са причинени от Антиподес умишлено или поради груба небрежност.

По-специално, Антиподес не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на загуба, изтриване или изменение на информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

Антиподес не носи отговорност спрямо клиента и трети лица за вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на използването на непълни, неточни или недостоверни данни, както и на електронни съобщения и друга информация, разменяни между клиента и трети лица посредством функционалности на Prim, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

23.2. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че осъзнава възможността Prim да съдържа грешки и че няма да претендира каквито и да е обезщетения от Антиподес за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от грешки в Prim, освен ако вредите са причинени от Антиподес умишлено или поради груба небрежност.

За грешка в Prim ще се счита изцяло или частично неработеща функционалност.

23.3. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен че съществува възможност за възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до прекъсвания на достъпа му до клиентския домейн или използването на Prim, или по друг начин да причинят ограничаване или затрудняване на ползването на Услугата. Клиентът се съгласява, че в такива случаи няма да претендира каквито и да е обезщетения от Антиподес за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи.

По-специално, Антиподес не носи отговорност за вреди от всякакво естество, причинени от непреодолима сила или случайно събитие и изобщо от обстоятелства, които са извън контрола на Антиподес и не могат да бъдат предвидени или предотвратени. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че такива непредвидени обстоятелства, но не само, са прекъсване на електрозахранването, проблеми в глобалната (Интернет) мрежа, както и неправомерни действия не трети лица, причинили пряко или косвено прекъсване на достъпа на клиента до клиентския домейн.

Когато Антиподес не може да осигури ползването на Услугата поради непреодолима сила, в подходящ срок и доколкото това е възможно, по реда на т. 25.9 уведомява клиентите в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договорите за предоставяне на Услугата.

23.4. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че Антиподес има право да спре достъпа до клиентски домейн или по друг начин да предприеме действия, които да възпрепятстват, да ограничат или да затруднят ползването на Услугата, при наличие на някое от следните условия:

 • действията са необходими за предотвратяване или отстраняване на вредни за качеството на Услугата последици от неблагоприятни събития, включително касаещи сигурността на достъпа на клиенти до клиентските домейни, работата с Prim или клиентски бази данни;
 • действията са необходими за отстраняване на грешки в Prim;
 • действията са необходими за проверка и въвеждане на нови функционалности или оптимизиране на съществуващите в Prim;
 • действията са необходими за проверка, техническа поддръжка, подобяване или оптимизиране на софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Антиподес (профилактика, която може да бъде с планиран или инцидентен характер).

Клиентът се съгласява, че в горепосочените случаи няма да претендира обезщетения от Антиподес за претърпени имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от невъзможността, ограниченията или влошеното качество на предоставяната Услуга, при условие че Антиподес е положил разумни усилия да ограничи периода, през който ползването на Услугата е невъзможно или затруднено. В такива случаи, Антиподес предварително уведомява клиентите за предстоящото временно прекъсване на достъпа или евентуалните други затруднения при ползване на Услугата по реда на т. 25.9. Когато действията на Антиподес ще засегнат отделни клиенти, уведомлението се извършва съответно по реда на т. 25.1.b.

23.5. Антиподес не носи отговорност за преки или косвени вреди от всякакво естество, причинени във връзка с използването или невъзможността да се изполва Prim или да се осъществи достъп до клиентския домейн.

Антиподес не носи отговорност в случаите, когато клиентът не може да използва в максимална степен капацитета на предоставяната Услуга по причини, зависещи от ползваното от клиента оборудване. По-специално, но не само, Антиподес няма задължение да съдейства на клиента за оптимизиране на неговите софтуерни или хардуерни системи при работа и свързаност с Услугата.

23.6. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен, че Антиподес не е длъжен да преглежда, нито Prim съдържа каквито и да е функционалности за автоматичен преглед на данните и материалите от всякакво естество, които клиентът въвежда, обработва и съхранява чрез Prim, от гледна точка на законосъобразността на ползването, основание, пълнота, достоверност или целите, за които се обработват.

Въпреки горното, по своя инициатива или при сигнал от трето лице, Антиподес има право да извърши проверка и да спре достъпа до клиентски домейн, да ограничи ползването на Услугата или достъпа до отделни категории данни, когато обработването на данните е в нарушение на тези Общи условия, императивни норми на действащото законодателство, добрите нрави или накърнява права и законни интереси на трети лица. В тези случаи Антиподес не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на достъпа.

Отговорността за законосъобразността, верността, пълнотата и съответствието с целите на отношенията, за които се въвеждат, обработват или съхраняват данни и материали чрез Prim, е на клиента. Антиподес не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за възникването, изпълнението и прекратяването на отношенията между клиента и трети лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения, когато по какъвто и да е начин ползването на Услугата е свързано с такива отношения. По-специално, без да се ограничава, това правило се отнася до отношения:

 • свързани с обработвани от клиента чрез Prim лични данни или
 • които клиентът е установил или относно които изпълнява операции, използвайки функционалности или модулите в Prim за интеграция с платформи за електронна търговия или на доставчици на спедиторски услуги.

23.7. Клиентът е длъжен да обезщети Антиподес за всички вреди, причинени при ползване на Услугата, в нарушение на тези Общи условия или императивни норми на действащото законодателство. Клиентът е длъжен да обезщети Антиподес и за вредите, причинени от действия на потребители, на които клиентът е предоставил средства и условия за достъп до клиентския домейн.

23.8. Клиентът е длъжен да обезщети Антиподес за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително, но не само, за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на административнонаказателни производства, предявени срещу Антиподес искове или платени обезщетения на трети лица, във връзка с ползване на Услугата от клиента в нарушение на императивни правни норми, добрите нрави или по начин, накърняващ права и законни интереси на трети лица.

23.9. Клиентът се задължава да обезщети Антиподес за всички вреди, причинени при ползване на клиентския домейн и Prim от трети лица, на които клиентът (или потребители, действащи от негово име), в нарушение на настоящите Общи условия е предоставил идентификационни средства (потребителско име и парола) или е осигурил по друг начин условия за достъп до Prim.

24. Прекратяване на договора

24.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 1. по взаимно съгласие между страните;
 2. при изменения и допълнения на Общите условия от Антиподес, с които клиентът не е съгласен;
 3. при неплащане на дължимата от клиента цена за абонаментен период и изтичане на предвидените в Общите условия срокове, в които достъпът до клиентския домейн е спрян;

24.2. Прекратяването на договора за Услугата не освобождава клиента от задължения за плащане на цената на ползваната Услуга възникнали преди датата, на която достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

24.3. Когато страна по договора за Услугата не изпълни свое задължение по тези Общи условия по причина, за която отговаря, другата страна може да развали договора като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за развален. Срокът по тази точка не може да бъде по-кратък от три работни дни.

Антиподес може да заяви, че разваля договора без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, когато установи, че клиентът с действията си във връзка с предоставяната Услуга, клиентът е нарушил предвидените в тези Общи условия правила за поверителност или интелектуална собственост, забрана в приложимото законодателство или общоприети нравствени норми.

24.4. Освен в случаите и при условията по т. 24.5, след прекратяване или разваляне на договора за предоставяне на Услугата, Антиподес не съхранява данни, които клиентът е въвел и обработва чрез Prim и които се намират на сървър/и на Антиподес, като незабавно ги унищожава по начин, който не позволява възстановяването им.

Антиподес не се задължава и не носи каквато и да е отговорност за съхраняване на данните, които клиентът е въвел чрез Prim, след прекратяване или разваляне на договора за Услугата, независимо от основанието за прекратяване или разваляне на договора.

24.5. Когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента Антиподес съхранява информацията, която клиентът е въвел чрез Prim и която се намира на сървър/и на Антиподес към датата на развалянето, шестдесет дни след датата на развалянето на договора. След изтичане на този срок Антиподес може да унищожи данните по начин, който не позволява възстановяването им.

В рамките на посочения шестдесетдневен срок, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Антиподес предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез Prim и които се намират на сървър/и на Антиподес към датата на развалянето на договора.

Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните.

Клиентът може да свали данните, при условията на т. 22.10.

Правилото по тази т. 24.5 не се прилага относно информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост. Такива данни, материали, документи или съобщения по собствена преценка Антиподес може да заличи незабавно без да дължи каквото и да е обезщетение за това.

24.6. В случай на прекратяване или разваляне на договора за Услугата, доколкото това е допустимо съобразно императивните норми на приложимото законодателство, Антиподес не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, причинени или във връзка с прекратяване или разваляне на договора за Услугата. По-специално, но без с това да се ограничава, Антиподес не носи отговорност за вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, причинени от:

 • прекратения достъп до клиентския домейн;
 • прекратяване на ползването на Prim;
 • невъзможността на клиента да осъществи достъп и да ползва данните, които е въвел чрез Prim и се намират на сървър/и на Антиподес;
 • унищожаване на данните по реда на т.24.4 или т. 24.5, включително когато е получил искане за предаване или осигуряване на достъп до данните, но клиентът не е изпълнил задълженията си за плащане по договора.

25. Комуникация между Антиподес и клиент

25.1. Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението, прекратяването или развалянето на договора за предоставяне на Услугата се извършва в писмена електронна форма и се води по електронна поща (e-mail), при спазване на следните условия:

 1. изявленията на клиента са изходящи от e-mail адреса, посочен в клиентския му профил и са адресирани до следния e-mail адрес info@prim.io на Антиподес;
 2. изявленията на Антиподес са изходящи от следния e-mail адрес info@prim.io и са адресирани до на e-mail адреса, посочен в клиентския профил;
 3. изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

25.2. Страните декларират, че изявленията, изходящи или входящи от/в e-mail адресите, посочени в предходната точка са направени/получени от лице, което представлява страната по договора и има право да ги направи/получи от името на съответната страна.

25.3. Изявленията по реда на предходната точка ще се считат за изпратени и получени съобразно правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За целите на тези Общи условия ще се счита, че адресатът е узнал за съдържанието на изявленито най-късно в първия работен ден, следващ деня на получаването му.

25.4. Страните се съгласяват, че получаването на съобщението, съдържащо съответното изявление, уведомление или друг електронен документ не е необходимо да бъде изрично потвърдено.

25.5. Всички съобщения изпратени от e-mail адресите, както са посочени/определени в т.25.1 ще се считат за изпратени от името съответната страна.

25.6. Страните се съгласяват, че ако някоя от тях не поддържа валиден e-mail адрес или не е актуализирала своя e-mail адрес (а за Антиподес и ако такъв няма посочен на Уебсайта), то изявлението, уведомлението или друг електронен документ, във връзка с договора за предоставяне на Услугата, ще се считат за получени от неизправната страна в деня на изпращането им от другата страна.

25.7. Всяка от страните, когато прецени за необходимо, може да отправи съобщение до насрещната страна с писмо с обратна разписка. Страните не са длъжни да комуникират по такъв начин, дори при условията по предходната точка.

25.8. Съобщения направени в устна форма, включително по телефон, следва да бъдат потвърдени в писмена електронна форма по реда на предходните точки. За дата на получаване на съобщението ще се счита датата, на която е получено съобщението за потвърждаване.

25.9. Клиентът се съгласява, че общи уведомления или указания за работа с Prim, адресирани до всички или до група от клиенти, могат да бъдат публикувани от Антиподес по подходящ начин и на Уебсайта. В този случай за дата на получаване на уведомлението или указанието от клиента ще се счита датата на публикуването му на Уебсайта.

26. Поддръжка и съпорт във връзка с използването на Услугата

26.1 Кореспонденцията между страните във връзка с използването на Услугата, нейната поддръжка и отстраняване на неизправности, се извършва по два канала, които Антиподес предоставя- по имейл на support@prim.io или по телефон на 02/9641106.

26.2. Услугата “Имейл съпорт” не подлежи на таксуване и е безплатна в целия договорен период. Тя се извършва в писмена електронна форма и се води по електронна поща (e-mail). Услугата следва да бъде валидна от датата на потвърждаване на регистрацията от страна на клиента, което се счита за начало на възникване на договорните отношения между страните съгл. чл. 11 от настоящите ОУ, и за целия период на договора.

26.3. Услугата “Телефонен съпорт” е безплатна в първите 6 месеца от датата на потвърждаване на регистрацията от страна на клиента, което се счита за начало на възникване на договорните отношения между страните съгл. чл. 11 от настоящите ОУ.

След изтичане на безплатния 6-месечен период на телефонен съпорт, клиентът може да продължи да използва услугата "имейл съпорт" безплатно. В случай, че клиентът желае да продължи да използва услугата "Телефонен съпорт" след безплатния период, то тя следва да бъде допълнително таксувана съгласно актуалните ценови условия.

26.4 Прекратяването на достъпа до услуга “Телефонен съпорт” за всички клиенти, независимо от избрания ценови план, се извършва:

а) по желание на клиента;

b) при неспазване на срока в т.17.5.

27. Обхват на услугите “Телефонен съпорт” и “Имейл съпорт”

27.1 Услугите “Телефонен съпорт” и “Имейл съпорт” покриват следните дейности:

  а) Отговори на възникнали въпроси и проблеми, които могат да бъдат срещнати в стандартната база данни на Prim. Например:

 • "Не успявам да се логна в системата. Имам проблем с достъпа/паролата/потребителското име."
 • "Не мога да открия справка за днешните продадени стоки."
 • "Къде да намеря списък с поръчки от доставчик/продажби към клиенти?"
 • "Как да редактирам/изтрия/анулирам документ?"
 • "Защо не успявам да изпиша артикул от склада, когато имам наличности от него?"

b) Предоставяне на материали за работа със системата, включващи:

 • страници от Ръководството на потребителя в Prim.io;
 • линкове към видео материали/ Youtube Tutorials.

c) Решаване на грешки, проблеми с неочаквано поведение на системата, които не се дължат на неправилна конфигурация. Например:

 • Системни съобщения за грешки, които спират работата на потребителите;
 • Зависване на операции/замръзване на екрана.

d) Проблеми, които могат да възникнат след ъпдейт до по-нова версия на системата.

27.2. Въпроси и предложения, свързани с конфигурацията на системата и логиката на работа на клиента, следва да бъдат задавани от ключовите потребители на системата, от страна на клиента, към консултанта по внедряване, от страна на Антиподес.

27.3 Работно време на отдела по съпорт и поддръжка, предоставящи обслужване по услугите “Телефонен съпорт” и “Имейл съпорт”, е от 08:30 до 18:30, всеки работен ден.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

28. Ред за изменение на Общите условия

28.1. Тези Общи условия, включително конфигурациите на Услугата и ценовите им планове, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, като Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни могат да бъдат едностранно изменяни от Антиподес.

28.2. Измененията се публикуват на Уебсайта, а когато представляват изменения или допълнения на конфигурации на Услугата или ценови планове, които се отнасят до клиенти, с които вече са установени отношения по повод на Услугата, Антиподес изпраща и уведомление до съответните клиенти по реда на т. 25.1.b.

28.3. Измененията влизат в сила незабавно след датата на публикуването им на Уебсайта, независимо дали се отнасят до лица, които ползват единствено публичното съдържание на Уебсайта или до клиенти.

28.4. В едноседмичен срок след датата, на която по реда на т. 26.2 са публикувани измененията или е изпратено уведомлението, всеки клиент, който не е съгласен с промените, може да изрично да заяви, че ги отхвърля. Такова изявление ще се счита за изявление на клиента, че занапред не желае да ползва Услугата и за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата. В такъв случай договорът за предоставяне на Услугата ще се прекрати в края на абонаментния период, в който е отправено заявлението. След изтичане на този абонаментен период (прекратяване на договора) Антиподес може незабавно да заличи клиентския домейн и да унищожи данните, които клиентът е въвел и обработвал чрез Prim.

28.5. За периода от датата на влизане в сила на измененията на Общите условия до прекратяване на договора за Услугата клиентът дължи съответното възнаграждение за ползване на Услугата, каквото дължи до датата на влизане в сила на измененията на Общите условия.

28.6. Клиент, който в едноседмичния срок по т. 26.4 не заяви, че отхвърля промените, се счита, че се е запознал с тях и ги приема безусловно.

28.7. По реда на този раздел не могат да бъдат изменени изрично уговорени между клиент и Антиподес условия за предоставяне на Услугата, които са различни от тези Общи условия или от публикуваните конфигурации на Услугата, или ценови планове.

V. ДРУГИ

29. Недействителност

29.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключен договор за предоставяне на Услугата или негови части, или на други клаузи на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

30. Решаване на спорове. Приложимо право

30.1. Всички спорове между Антиподес и клиент относно сключването, изпълнението, прекратяването или развалянето на договор за предоставяне на Услугата, или между Антиподес и лице, ползващо публичното съдържание на Уебсайта ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство. Ако страните не успеят да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнасян за решаване до компетентният съд в седалището на Антиподес.

30.2. Освен ако не е уговорено друго, всички отношения и договори към които настоящите Общи условия се прилагат, ще бъдат подчинени на българското законодателство. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.