СУПТО - Финанси и интегрирано счетоводсвто

СУПТО Управлението на финансите е едно от най-големите достойнства на Prim.io. Този модул ви дава цялостна картина за паричните потоци и наличности в компанията, отговаря на изискванията на Нaредба №18 СУПТО и е мощно средство за оптимизиране на разходите, анализ и повишаване на приходите, както и за управление на вземанията и задълженията.

Оптимизирани финансови транзакции

Не си позволявайте на бизнеса си да затъне в рутинни дейности и да губи дни ръчен труд в обработването на финансови документи. Prim.io предлага множество спестяващи времето автоматизации (например импорт на банкови извлечения; разплащания), които ще изместят фокуса от оперативната работа към възможността за анализи и растеж.

Пълна съвместимост с нормативната база

Отразявайте адекватно дейността на бизнеса си с Prim.io независимо от вашата сфера на работа. ERP системата отговаря на всички нормативни изисквания на финансовите контролни органи. Съобразена е с българското и европейско законодателство. Автоматичните обновявания гарантират, че ще сте в крак с изменящата се нормативна база.

Разбираеми финанси в реално време

Управлявайте ефективно счетоводството, наличностите, паричните потоци, контролирайте дълготрайните активи. Работете с множество валути и сметки, получавайте винаги актуална информация за вземанията и задълженията си. Prim.io очертава ясна картина на финансовото състояние на компанията, когато имате нужда от нея.

CRM Продажби Склад и Логистика Финанси BI

СУПТО, Финанси - Мощен инструмент за следене на фирмените финанси

Финансовият модул е изключително гъвкав и позволява много различни гледни точки - от детайлни справки за всяко отделно движение на пари от и към компанията, до бизнес анализи за различни времеви периоди, региони, фирмени подразделения или типове дейности, които дават обща картина за тенденциите в дейността. След внедряването на Prim.io, този модул ще се превърне в най-мощния инструмент за сравнение на резултатите от фирмената дейност с вашите дългосрочни бизнес цели, както и за корекции по дейността, ако това е необходимо.

Модул Финанси предоставя възможности за бизнес анализи и позволява предварително да дефинирате специфичните начини, по които искате да бъдат представяни данните. Освен стандартните параметри, вие можете сами да измислите и да дефинирате произволни допълнителни аналитичности, достигайки до детайли като приходите от всеки отделен щанд или служител, или пък разходите според типовете горива, използвани в автомобилния парк, или видовете комуникационни услуги.

Cost и Profit центрове

За амбициозните бизнеси с ресурс за въвеждане на детайлна финансова информация сме предвидили възможност за водене на приходите и разходите и по COST центрове. Това ще ви помогне по-добре да планирате и контролирате дейността си и да запушите навреме всякакви "пробойни", които може да съществуват във финансите ви.

СУПТО, Финанси - Финансови документи

Модулът управлява цялото движение на финансови документи, създадени от служителите - проформи, касови бонове, фактури и др., както и движението по банковите сметки на фирмата, данъци, изплатени аванси и др.

С различни възможности за автоматично генериране на финансовите документи, той се превръща в своеобразна част от екипа ви, спестявайки ценно време на служителите и е предпоставка за бърз и контролиран растеж на дейността.

Парични потоци

Модулът управлява в пълна степен финансовите потоци в комапанията. Това ви позволява да настроите фино дейността си с цел увеличаване на ликвидността на компанията на ежедневна база. Аналитичната информация за паричните потоци е достъпна за мениджмънта от всяка една точка, даваща точна информация за наличности във всеки един момент и е ценен помощник при вземане на бързи решения, независимо на какво разстояние от офиса се намирате.

Управление на вземанията

Управлението на вземанията също е силно застъпено, като ясно се разграничават вземанията, чийто срок на плащане все още не е минал от просрочените и трудно събираемите вземания, при които забавянето е значително. Можете също така да видите как са се променяли вземанията и задълженията в исторически план.

СУПТО - Интегрирани финанси

Импорт на банкови извлечения

Импортът на банковите извлечения може да спести усилията на цели отдели от служители. Специален алгоритъм на самообучение прави импорта на банкови извлечения все по-точен и ефективен с течение на времето.

Интеграции с платежни системи

В Prim.io имаме интеграция с множество различни локални и международни методи за разплащане - ePay, PayPal, Paysera, Braintree, Molliе, отложените плащания на спедиторските фирми и др. Част от интеграциите правят възможна автоматична проверка дали дадено плащане е успешно, което спестява труда на множество служители и прави сделките ви сигурни.

Интеграция със счетоводни системи

В Prim.io сме реализирали интеграция с популярни счетоводни системи, които да предотвратят двойното въвеждане на информация. В enterprise решенията ни предлагаме и възможност за работа в собствен счетоводен модул, при който цялата оперативна счетоводна дейност е максимално автоматизирана.

СУПТО по Наредба 18

Prim.io отговаря на всички изисквания за софтуери за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Наредбата засяга всички юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България, на които в своите търговски обекти (ТО) е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и/или с карта чрез ПОС терминал (подробностите, относно обхвата, може да намерите в чл.3, ал.1 от наредбата).

Демо версия на Prim.io

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Prim.io като ERP система е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.