Складове и Логистика

С модул Складове и Логистика на Prim.io, вие ще можете винаги да проследите актуалното състояние на вашите складове. Ще сте сигурни, че артикулите в тях са с коректна себестойност. Този модул е в състояние да организира цялостната логистична дейност на фирмата.

Доставки и
складове

Prim.io дава възможности за създаване и управление на множество офиси, складове и под-складове с площадки и възможност за сложна геометрия, териториално разделяне, множество магазини и ПОС-ове. Заявки, поръчки, директни и индиректни разходи по доставките им- позволете си да управлявате ефективно всичко това!

Управление на
наличностите

Обработвайте поръчките от доставчиците си, заскладявайте и изписвайте, местете стоки, подреждайте и ревизирайте складове! Всичко това в един интелигентен модул за складови наличности и операции. С Prim.io като ERP система във всеки един момент ще знаете къде и колко от даден артикул, материал или продукт имате.

Изпълнение и
курсове

Използвате външен транспорт или имате собствен автопарк? В Prim.io може да организирате и двете едновременно. Окомплектовайте и натоварете в курс или изпратете с куриер всичко, което трябва да бъде доставено на клиента. Проследяването на стоката и цялостната логистистична дейност никога не са били толкова лесни!

CRM Продажби Склад и Логистика Финанси BI

Складове и Логистика - Управление на номенклатурата.

В Prim.io възможностите за дефиниране на номенклатурата позволяват разнообразни начини на работа с артикулите и материалите. Поддържаме множество мерни единици с формули за автоматично конвертиране от една мерна единица в друга, работа със серийни номера и партиди, водене на срок на годност. Разделянето на номенклатурата по брандове и групи позволява добавянето на допълнителни произволни характеристики които да допълнят със смислена за артикулите и материалите информация. Поддържаме работа с BOM-ове и аналози, неща свойствени само за най-комплексните ERP системи.

Работа с партиди, серийни номера

Функцията в складовия модул на Prim.io за тип на контрола на номенклатурните ви записи включва въвеждането на серийни номера и партиди. Проследяването на такива артикули е изключително интуитивно и само с няколко клика. Вие виждате цялата история на дадения артикул, от кого е доставен, на кого е продаден, дори каква му е гаранцията, ако има такава. Управлявате лесно дори най-сложните си номенклатури, без опасност да дублирате или загубите някой запис.

Параметри и характеристики

Номенклатурата на различните бизнес форми обикновено изисква различен подход при създаването и управлението на артикулите или услугите. Prim.io може да помогне много в организацията на номенклатурата ви, като тя може да се групира по всякакъв начин без ограничение за броя на групите и подгрупите. Всеки запис има основна мерна единица, но към нея би могло да се добави и необходимия ви брой други мерни единици. За всяка група може да въведете неограничен брой характеристики, нужни за безпроблемната продажба, складиране, ревизиране. Prim.io ви дава възможности - вие ги управлявате по собствен стил и вече изградена стратегия!

Складове и Логистика - Складове, подскладове, геометрия в складовете и площадки.

В Prim.io имате възможност да създадете склад за броени минути и да започнете работа. Едновременно с това, ако складовото ви стопанство е сложно, имате всички инструменти да създадете сложна дървовидна структура от складове и подскалдове с отделни площадки. Можете да дефинирате геометрия (сектори, редове, етажи) за прецизно позициониране на стоките и материалите.

Складове и Логистика - Резервиране на количества, минимални и оптимални количества

Намирането на формулата за поддържане на оптимални количества по складовете е изключително трудна задача. Множество анализи в системата, както и система за резервиране на количества и дефиниране на минимални и оптимални количества ще ви помогнат да постигнете по-добро решение на тази задача. В крайна сметка усилията си заслужават, защото ще ви позволят да намалите необходимия оборотен капитал, затворен в ненужни и не на правилното място материали и стоки.

Складове и Логистика - Справки за движения на стоки, разходи на материали

Една от полезните опции, които предлага Prim.io е всеки един момент да се направи справка за движението на конкретен артикул. За период, за склад, за група артикули или по друг критерии получавате информация за салдо в началото на периода, оборот, промяна, текущо салдо. Справката извежда детайлна информация и за всички операции с артикула, независимо от техния тип - доставено количество, прехвърлени количества между складовете, продажби от всички POS-ове, както и наличното по складовете.

Поръчки и доставки

Най-често в складовете се използват операциите по заскладяване и изписване. Но е добре да знаете, че в арсенала ви има над 20 различни логистични операции, свързани с премествания, доставки, ревизии, преоценки, подреждане, брак, отдаване под наем и консигнация. Защото никога не знаете утре какво ще ви потрябва!

Складове и Логистика - Зареждане на фирма и склад

Проследяването на нуждата от вкарване на нови стоки във всеки един магазин и прилежащия му склад винаги е било трудна задача. За да бъде Prim.io максимално полезен и в този аспект, предлагаме и справките за зареждане на фирма и склад. Трябва да се направи уточнение, че това не са само данни в табличен изглед. Специалната функционалност за зареждане открива какви са наличностите на всички артикули в даден период, какво е тяхното минимално количество, какъв е разходът в дадения период, колко бройки са влезли и излезли и съответно - колко са необходими да бъдат заявени. Няма нужда да използвате друг интерфейс, още тук може да заявите нужните количества!

Складове и Логистика - Разпределяне на разходи

Разходите по придобиване на стоки имат пряко отношение върху правилното натрупване на себестойност. Tази функционалност е интегрирана във всички модула в системата. Разходите могат да бъдат прикачвани към операциите, с които сте придобили даден артикул. Това освен разходите за закупуванете му могат да са други разходи по доставката. Например транспорт, мита, такси, пакетаж и др.

Складове и Логистика - Точна себестойност

Точната себестойност на материаните запаси е жизненоважна за коректната финансова картина на компанията ви. Без себестойности няма как да знаете печалбата реализирана от всяка една продажба, което обезсмисля една цяла важна част от финансовия анализ на дейността ви. Знаем, че информацията за себестойността на продуктите и материалите е специфично ноу-хау на определени компании. Затова сме създали възможност да се дефинира кой има достъп до тази информация и кой не.

Спедиция и Пакетаж, интеграции със спедиторски системи

Другата, не по-малко сложна задача, е да се достави закупената стока до всеки клиент. С модул Логистика разполагате с интегрирана връзка към големите български спедиторски фирми. Автоматично вземане на номер за товарителница, различни спедиторски услуги според конкретните условия на доставка, както и отчитане на плащанията при доставка. Разполагате и с инструменти улесняващи подготовката на стоката за изпращане - пакетажни листове, история и контрол за пакетажа (кой, кога го е извършил, проверка за грешки), групиране на експедициите в курсове други полезни функции.

Импорт и експорт на данни

При започване на работа с Prim.io, обикновено клиентите ни организират ревизии на складовете си. За да улесним максимално началото на съвместната ни работа, ние даваме много опростен начин за импорт на тези данни. Така само след няколко импорта, вие може да започнете да използвате всички функции на складовия модул. Импортът на файлове важи не само за първоначалните ревизии, а за всяка операция. Отделно Prim.io предоставя и лесен експорт на същите данни.

Демо версия на Prim.io

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Prim.io като ERP система е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.